Tizenhárom szaktekintély beszélt az MI felelős használatáról Budapesten

A mesterséges intelligencia szabályozásáról rendezett nemzetközi konferenciát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) október 2-án Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában címmel. A konferencia apropóját egyrészről az európai mesterségesintelligencia-szabályozás közelgő megjelenése, másrészről pedig az MI utóbbi időben történő rohamos térnyerése jelentette, ami az új technológiával kapcsolatos gondolkodás és a tudatosság újrahangolását igényli minden érintett felelős szereplő részéről annak érdekében, hogy maximalizálható legyen a társadalmi haszon.

Az NMHH, amely kiemelt prioritásként kezeli a mesterséges intelligencia felelősségteljes használatát, 13 nemzetközi MI-szaktekintélyt kért fel előadónak abból a célból, hogy

  • bemutassák az európai szabályozás mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatalapú megközelítését,
  • ismertessék az általuk ismert legjobb gyakorlatokat akár a kormányzat, akár a magánszektor oldaláról nézve, továbbá
  • felhívják a figyelmet az MI mutatkozó kihívásai mellett olyan kapcsolódó területekre is, mint amilyen például a személyes adatok és a gyermekek védelme vagy a digitális szolgáltatások etikus használata.

A konferencia négy nagyobb témakör köré épült, amelyek mind más és más szempontból vizsgálták meg az mesterséges intelligencia lehetséges hatásait.

Felelős MI a digitális platformok, telekommunikáció és média területén

A mesterséges intelligencia felelős használatának vizsgálata a digitális platformok, a telekommunikációs és a média területén több, világviszonylatban is elismert cég (Microsoft, T-Systems) szakértőinek segítségével történt.

Ők, bár bemutatták, hogy ezeknél a cégeknél mennyire fontos az innovációban betöltött úttörő szerep, azt is elmondták, nem biztos, hogy minden problémára az MI jelenti a megfelelő választ, és továbbra is fontos szerep hárul az etikus megközelítésre a termékfejlesztés területén.

%

MI, biztonság és védelem

A témakör teljes címe: MI, biztonság és védelem. MI a közjóért és a következő generáció védelméért.

A mesterséges intelligencia, a digitális világ és a gyermekek viszonyrendszerének elemzése során világossá vált, hogy bár az MI számos lehetőséget rejt mind az egyén, mind pedig a társadalom számára az oktatásban, orvoslásban és a képességek egyéni fejlesztésében, nem hagyhatók figyelmen kívül az olyan negatív hatások, mint amilyen például az emberi interakciók jelentős csökkenése a gyermekek körében vagy akár a digitális tér nyújtotta ismeretlen veszélyek.

A gyermekek védelme érdekében az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) kezdeményezést hozott létre „AI for Children” néven abból a célból, hogy útmutatással szolgáljon a kormányzat számára a gyermekek szükségleteinek kialakításában.

%

MI-szabályozás, -etika és -kormányzás

A mesterséges intelligencia szabályozásának elemzése során a neves nemzetközi előadók kihangsúlyozták, hogy nem szükséges minden országnak saját alapelveket tartalmazó szabályozást létrehozniuk, hiszen az EU kockázatalapú megközelítése megfelelő alapot nyújt.

A lényeg úgyis a részletszabályokban és a végrehajtásban rejlik.

Ebben az esetben nem az lesz a mérvadó, hogy egyetlen speciális MI-hatóságot állít fel egy állam, vagy egy decentralizált rendszert, ahol több szakterület-specifikus ügynökség dolgozik, hanem a sokrétű szakértelem (műszaki, tudományos, gépi tanulási és mesterségesintelligencia-szakértelem) megléte és megfelelő alkalmazása.

%

MI a társadalomban és a közszolgáltatásokban

Az MI társadalmakban és a közszolgáltatásokban történő alkalmazásának megvitatása rávilágított arra, hogy bár a közszférának kulcsszerepe van a mesterséges intelligencia szabályozásában, a kérdéskör leegyszerűsítve valójában egy három lehetőség közötti nehéz választást jelent.

Az egyes kimenetelek között pedig az jelenti a különbséget, hogy mekkora szerepet bízunk az MI-re a közfeladatok ellátásában. Az első esetben a kormányzat a mesterséges intelligenciát csupán szabályozza.

A második esetben már felhasználja azt a kormányzáshoz oly módon, hogy az ember megőrzi teljes ellenőrzését a technológiák felett.

A harmadik esetben pedig az emberi döntéshozók teljes egészében átadják az irányítást az MI-nek.

A kérdés eldöntése az etikai kérdések vizsgálata mellett számos, ma még ismeretlen következmény alapos megfontolását igényli, így az MI valódi erejének kiaknázására lépésről lépésre lehet számítani a közszférában.

A konferencia értékes tapasztalatokkal, hasznosítható tudással és követendő, sikeres példákkal szolgált a közel 200 érdeklődő számára, akik a mesterséges intelligenciával foglalkozó tudományos élet kiválóságai, a vezető média- és hírközlési vállalatok képviselői, jogászai, kutatói, valamint a hazai közintézményeknek az MI lehetséges bevezetésében és használatában érdekelt képviselői közül kerültek ki.

Bár a konferenciát első alkalommal rendezte meg az NMHH, az esemény iránti fokozott érdeklődés, valamit a pozitív visszajelzések miatt könnyen elképzelhető, hogy nem ez volt az utolsó.

%

Beszédek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke hangsúlyozta, együttműködésre van szükség a kutatók, fejlesztők és döntéshozók közöttiaz etikus mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és használatához. Miközben a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket rejt magában az életminőség és az emberi hatékonyság javítására, jelentős kihívásokat is felvet, különösen a digitális valóságba vetett hitet aláásó deepfake technológiák miatt. Koltay a mesterséges intelligencia jogi következményeinek, az adatvédelemnek és a létfontosságú etikai normáknak a további vizsgálatára szólított fel.
A Microsoft Spanyolország „Adat és mesterséges intelligencia a közszférában és az egészségügyben” részlegének vezetője kiemelte: a kormányzat és a magánszektor közötti együttműködésre van szükség a mesterséges intelligencia kezelésében. Rámutatott a mesterséges intelligenciában rejlő átalakító erőre. Sanchez kiemelte az óvatos, de optimista megközelítés fontosságát, utalva a Microsoft saját MI-szabályozási keretrendszerére. Utalt Spanyolország nemzeti MI-stratégiájára és arra, hogy más uniós országok, például Magyarország is átveheti az „MI-homokozó" modellt.
Maria Luciana Axente, a mesterséges intelligencia etikájának elismert szakértője és a gyermekek jogainak szószólója a „Human in Charge" című konferencián tartott előadást, amelynek középpontjában a gyermekek védelme a digitális korban állt. Nem vitatván, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban és az egészségügyben nagy lehetőségeket kínál, figyelmeztetett az árnyoldalaira is, egyebek mellett a gyermekkori fejlődéshez elengedhetetlen emberi interakciók csökkenésére. Axente kiemelte a figyelemre méltó erőfeszítéseket, például az UNICEF „AI for Children" kezdeményezését, amelynek célja, hogy választ adjon a mesterséges intelligencia és a gyermekek biztonsága körül felmerülő etikai kérdésekre.
Videókapcsolaton keresztül, élőben beszélt a készülő uniós mesterségesintelligencia-rendeletről (MI-rendelet) a konferencia résztvevőinek Brando Benifei, az Európai Parlament olasz képviselője, az MI-rendelet egyik társelőadója. Elmondta, hogy az NMHH konferenciájának címe – Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában – tökéletesen összefoglalja azt, amit ők is szeretnének elérni az új közösségi jogszabállyal: egy emberközpontú, erős humán felügyeletet lehetővé tevő, a kockázatokat minimalizáló, az előnyök kihasználását ösztönző szabályrendszert.
Prof. Dr. Erdélyi J. Olívia a "Humans in Charge" konferencián a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdésével foglalkozott, megállapítva annak jelenlegi következetlenségeit, és javasolta, hogy a mesterséges intelligencia irányításának kialakításakor az unióshoz hasonlóan kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak. Hangsúlyozta a tudományos terminológiák használatának fontosságát, valamint olyan szabályozások kidolgozását, amelyeket a műszaki szakembergárdák pontosan végre tudnak hajtani. Erdélyi azt is felvetette, hogy a mesterséges intelligencia irányítását vagy egy külön szabályozó hatóság, vagy több szakosodott ügynökség végezhetné, feltéve, hogy van koordináció és szakértelem a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén.
Gianluca Misuraca olasz kutató és az AI4GOV alapítója a „Humans in Charge" konferencián beszélt a mesterséges intelligencia irányításáról és a közszféra létfontosságú szerepéről. Hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia lehetséges előnyeinek és kockázatainak kezelése a közszolgáltatásokban és társadalmi szinten egyaránt fontos. Misuraca jelezte, a kormányzatnak az MI szabályozójaként, felhasználójaként, illetve közvetítőként is szerepe van, és rámutatott arra a kihívásra, amelyet az MI közszolgáltatásokban való alkalmazása jelent, miközben meg kell védeni a polgárokat, különösen bizonytalan kimenetelű események esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazására.
A Humans in Charge – Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című konferencián Tilesch György nemzetközi szakértő, a PHI Institute for Augmented Intelligence alapító elnöke a technológia, a szabályozás és a társadalmi befogadás konvergenciáját hangsúlyozta. Kifejtette, hogy proaktív tervezésre van szükség, és remélte, hogy a konferencián elhangzott hasznos viták segítenek Magyarországnak felkészülni a 2024-es EU-elnökségre.

Pódiumviták

A Felelős MI a digitális platformokon, a telekommunikációban és a médiában című pódiumbeszélgetés a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított ezekben az ágazatokban. Szó volt a stratégiákról, a kihívásokról és a jogszabályi megfelelelőségről is. A vitában a Microsoft Spanyolország, a PHI Institute for Augmented Intelligence, az OpenAI és a T-Systems International szakértői vettek részt.
A pódiumbeszélgetésen résztvevő nemzetközi hírű mesterségesintelligencia-szakértők beszéltek a mesterséges intelligencia konstruktív erejéről, de kitértek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra is. A fő hangsúly a mesterséges intelligencia biztonságával és védelmével, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, különösen a fiatalok védelmével, valamint az intézmények szerepével és a mesterséges intelligenciával való visszaélések elleni védelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére helyeződött.
A világ közeledik a konszenzushoz az etikus mesterséges intelligenciáról, amit a várható uniós MI-jogszabály is előrevetít. A normák létrehozásának, operacionalizálásának és az irányítási struktúrák kialakításának kérdései központi szerepet játszanak. A vezetőktől elvárják, hogy megértsék a mesterséges intelligencia politikáját, etikáját és hatékonyan kommunikálják annak következményeit.
A negyedik pódiumvita a mesterséges intelligenciával támogatott kormányzati szolgáltatásokat – mint a mesterséges intelligencia társadalmi bevezetésének kulcsfontosságú területét – tárgyalta. A kérdések az EU mesterséges intelligenciára való politikai felkészültségét, a megbízható MI-tesztkörnyezetek létrehozását és szerepét, valamint a hatóságok és nagy platformok közötti partnerséget érintették. A részt vevő szakértők az MI-vel kapcsolatos különféle szakterületekről érkeztek.

Képgaléria

Képgaléria